Παράνομη βόσκηση

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «Ρυθμίσεις για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σταβλικών εγκαταστάσεων, ΤΟΥ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας καθώς πέραν της χαμηλής συμμετοχής του στους οικονομικούς δείκτες της χώρας, αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος παράγει ισχυρά ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. φέτα).
Η στήριξη και προώθηση της κτηνοτροφίας αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου, έτσι ώστε ο κλάδος της κτηνοτροφίας να ξεπεράσει τις δομικές του αδυναμίες και να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγέθυνση του αγροτικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).
Παρά ταύτα το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική άδεια εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επηρεάζεται κυρίως από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την εγκατάστασή τους εντός δασών, δασικών και δημοσίων εκτάσεων και τη διατήρηση αυθαίρετων κτισμάτων. Από την εφαρμογή του ν. 4056/2012, ανέκυψαν θέματα που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου που έχουν εντοπιστεί, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία απλούστευσης του, που ενδεχόμενα να οδηγήσει σε νέο θεσμικό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο στην παρούσα ρύθμιση εισάγονται διατάξεις, οι οποίες παρατείνουν τις προθεσμίες αδειοδότησης και αναστολής κυρώσεων του ισχύοντος νόμου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης παρατείνεται η σχετική προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης όλων των κατηγοριών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ν. 4056/2012, μέχρι την 31.12.2018. Η συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε οι κτηνοτρόφοι της Χώρας να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων.
Δίνεται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της άδειας εγκατάστασης για την πρώτη κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (πρόχειρα καταλύματα ζώων), καθώς και της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης για τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της ανωτέρω παραγράφου (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια κ.λπ.) κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας διατήρησης για τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.
Mια αίτηση, παράβολο 300 ευρώ, αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και τεχνική έκθεση μηχανικού, η οποία πιστοποιεί ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων, δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ. θα αρκούν για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κτηντοροφικών μονάδων. Προϋπόθεση, να ψηφιστεί στη βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.